BOLESTI

Pojam bolesti

Bolest je izraz kojim se opisuje poremećaj normalnih procesa u organizmu, odnosno nepravilno odvijanje životnih funkcija kao reakcija na spoljne ili unutrašnje nadražaje mehaničke, fizičko-hemijske, biološke ili psihološke prirode.

Teško je odrediti granicu „normalnosti“ biološkog procesa, pa stoga ne postoji apsolutna granica između zdravlja i bolesti.

Bolest predstavlja promenu životnog ritma; ona u pravilu otežava, a često i ugrožava opstanak biološkog organizma ili dovodi do smrti.

zdravlje
U medicinskoj praksi pojedine bolesti se prepoznaju pomoću postupka zvanog dijagnoza a za to su ključni patološki znakovi ili simptomi, čiji uzrok, odnosno tok proučavaju i prate etiologija i anamneza.

Teoretski početak bolesti često se ne podudara sa stvarnim početkom tegoba; kao primer može poslužiti infekcija patogenim bakterijama koja ne izaziva odmah patološke promene, nego postoji stanje prividnog zdravlja zvano inkubacija, čije je trajanje kod nekih bolesti tačno određeno.

Nakon toga mogu se javiti uvodni, nespecifični znakovi (prodromi), a zatim tipični znakovi i tegobe. Ponekad se u toku bolesti razvije još i neka druga bolest kao komplikacija.

Za vreme bolesti praktična medicina primenjuje u svrhu postizavanja ozdravljenja, odnosno produžavanja života bolesnike primjenjuje razne postupke koji se nazivaju terapija, a koji često uključuju davanje lekova. Na osnovu promatranja razvoja i toka bolesti medicinski stručnjaci daju procenu njenog konačnog ishoda i izgleda za ozdravljenje, a stručni naziv za to je prognoza.

Nakon poboljšanja zdravstvenog stanja nastupa stadij rekonvalescencije, a iza toga do izliječenja koje može biti potpuno ili s trajnim ostacima bolesti na organizmu.

Zdravlje i bolest

Zdravlje i bolesti su relativni pojmovi koji označavaju balans telesnih funkcija i formi koje proilaze iz uspelog prilagođavanja čovekovog organizma na sredinu u kojoj on živi.

Zdravlje predstavlja harmoničnu ravnotežu u građi i funkcijama organizma i u psihičkom doživljavanju, koji je uslov za punu radnu sposobnost i time za puno uživanje života.
Bolest je poremećaj te harmonične ravnoteže sa smanjenjem radne sposobnosti, sniženjem životnog užitka i duševnim opterećenjima.

I najzdraviji čovek na svetu sigurno je u izvesnoj meri bolestan, ali zato i najbolesniji čovek dok je živ nosi u sebi rezerve zdravlja. Zdravlje pojedinca kao i društva u celini zavisi od prilika koje vladaju u životnoj sredini, a razumevanje zdravlja i bolesti se postiže uočavanjem svih faktora koji učestvuju u tom zbivanju.

Savremeni koncept zdravlja ukazuje da se ono sastoji od biopsihosocijalnih komponenti pojedinca i ekološko-socijalnih komponenti njegovog okruženja. Svojim aktivnostima čovek menja svoju okolinu, ali se istovremeno menja i on sam.

Bolest – lekovito bilje – zdravlje

Lekovito bilje nije alternativa. Lekovite biljke su lek. One predstavljaju ključni enzim u hemijskoj reakciji pretvaranja bolesti u zdravlje.

Za svaku bolest, čak i za onu najtežu što izgleda neizlečiva, u prirodi, u lekovitom bilju postoji lek, ali ga treba pronaći. Važno je znati šta se čime leči, odnosno koja je lekovita biljka najpogodnija za koju vrstu bolesti. Za lečenje bolesti velike mogućnosti daju nam mešavine lekovitog bilja.

Lekovito bilje je dar prirode koji trebamo uz malo truda potražiti. Moderni čovek se, nažalost, pretvorio u pasivnog potrošača lekova, koji odgovornost za svoje zdravlje, gotovo uvek prenosi na svog lekara.

Želite da drugi bude odgovoran za vaše zdravlje, i to često neko ko Vas tako malo poznaje.

Tri četvrtine svih zdravstvenih tegoba mogu se lako: prehlade, gastritis, kolitis, glavobolja i tako dalje, mogu se uspešno odstraniti  upotrebom lekovitog bilja.